ALGEMENE VOORWAARDEN ADPZOR28

 

Onderstaande voorwaarden en de punten zoals omschreven in het contract vormen tezamen de Voorwaarden voor gebruik en verhuur.

 

1.Reserveringen zijn slechts mogelijk voor een periode van minimaal 2 weken soms voor minimaal 1 week

 

2.De huurperiode begint steeds op zaterdag (16.00 uur) en eindigt op zaterdag (10.00 uur). Afwijkingen zijn alleen mogelijk in overleg met de beheerder als dit past in het schema van nieuw aankomende en/of vertrekkende gasten, doch de beheerder heeft te allen tijde het recht de officiŽle tijden aan te houden.

 

3.Elke reservering is definitief. Hieraan kunnen slechts rechten worden ontleend nadat het volledig verschuldigde bedrag door ons is ontvangen. De aanbetaling bedraagt 25% van de huursom, tenzij een ander bedrag is overeengekomen en is direct bij reservering verschuldigd.

 

4.Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode in ons bezit te zijn. Indien de huursom dan niet volledig is betaald, is de huurder vanaf eerdergenoemd tijdstip in verzuim, zodat vanaf dat moment de huurder in rekening  gebracht wordt de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag en alle door ons redelijk gemaakte kosten van invordering.

 

5.Indien huurder voor aanvang van de huur wenst te annuleren, zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 

A.       Bij annulering tot 84 dagen voor de dag van aankomst 25% van de huursom;

B.       Bij annulering vanaf de 84e dag (inclusief) tot de 56e dag vόόr de dag van aankomst 40% van de huursom;

C.       Bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 15e dag vόόr de dag van aankomst 80% van de huursom;

D.       Bij annulering vanaf de 15e dag (inclusief)  vόόr de dag van aankomst de volle huursom.

 

In ieder geval is echter tenminste de aanbetaling zoals in het contract bepaald verschuldigd.

 

6.De huurder draagt er zorg voor, dat het huis tijdens de huurperiode in goede conditie wordt gehouden. De huurder is verplicht om de eindschoonmaak  en de laatste was te laten verzorgen. Hiervoor zal de beheerder een bedrag, zoals overeengekomen, van de borgsom inhouden.

 

7.Bij aankomst is een borgsom van  Ä 450,00 verschuldigd, tenzij een ander bedrag is overeengekomen. De borgsom wordt bij het einde van de huurperiode terugbetaald, tenzij inhoudingen conform het contract verschuldigd zijn.

 

8.Het gebruik van bad- en bedlinnen is vrij, mits bij het einde van de huurtermijn alle linnen gewassen en gestreken wordt teruggeleverd, met uitzondering van de laatste was, hiervoor  zal  een afgesproken bedrag op de borg worden ingehouden.

 

9.De gasflessen dienen altijd vol achtergelaten te worden.

 

10.Het aantal personen van 6 of zoveel minder/meer als overeengekomen mag absoluut niet overschreden worden. Eventuele ongemakken direct of indirect voortvloeiend uit een overschrijding van het normaantal bewoners, kunnen nooit een reden tot reclameren zijn.

 

11.De eigenaar en namens hem de beheerder is gerechtigd bij overschrijving van het normaantal bewoners of bij kennelijk wangedrag de huurders de toegang tot de woning te weigeren of te ontzeggen, zonder dat restitutie van huur plaats vindt.

 

12.Normaal gebruik van elektriciteit en water is vrij. Verbruik dat sterk afwijkt van het normale patroon dient te worden afgerekend met de beheerder.

 

13.De eigenaar en  beheerder is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of letsel berokkend aan huurders van het gehuurde of  aan diegenen, die van zijnentwege in de huurperiode in het gehuurde aanwezig zijn. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade en/of letsel die aan derden, waaronder gasten van huurder is ontstaan.

 

14.De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde of door het als gevolg hiervan niet kunnen gebruiken van het gehuurde, die door zijn schuld of nalatigheid is ontstaan of door schuld of nalatigheid van diegenen, die zijnentwege in de betreffende huurperiode in de woning verblijven. Door het in gebruik nemen van het gehuurde aanvaardt huurder het gehuurde in onbeschadigde en goed functionerende staat te hebben aangetroffen. Eventuele schade wordt verrekend met de borgsom. Zo de borgsom niet toereikend is, is huurder vanaf einde huurperiode of zoveel eerder als der schade is geconstateerd het meerdere onmiddellijk verschuldigd.

 

15.Onder het gehuurde wordt in ieder geval verstaan de woning, alle inventaris, alle installaties, het zwembad met haar installaties, de bijgebouwen, de erfscheidingen, bestrating, beplanting en de tuin.

 

16.Indien wij een reservering moeten annuleren, restitueren wij het betaalde huurbedrag in overleg met de huurder zullen wij altijd trachten een alternatief te vinden. Indien door ons niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) de woning onbewoonbaar of moeilijk bewoonbaar wordt, kan men ons hiervoor niet aansprakelijk stellen. Onder overmacht valt in ieder geval brand, overstroming, waterleiding- en elektriciteitsstoring, rampen, stankoverlast, oorlog, oproer, verzakking, instorting, abnormale regenval, droogte, wind en andere invloeden van buitenaf.

 

17.Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.